Verkoopsvoorwaarden

Behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in een tussen partijen afgesloten overeenkomst zijn de onderstaande factuurvoorwaarden integraal van toepassing.

 

 1. De koper dan wel medecontractant erkent de in deze factuur opgenomen voorwaarden te hebben gelezen, ze te begrijpen en ze te aanvaarden voor de contactuele betrekkingen tussen partijen.
   
 2. De facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders aangegeven door de firma.
   
 3. De niet-betaling van een enkele factuur op de vervaldag maakt het nog verschuldigde bedrag op alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling invorderbaar.
   
 4. In geval van in rechte niet gerechtvaardigde zelfs gedeeltelijke ontstentenis van betaling, niettegenestaande rappel, zal de schuld daarenboven vermeerderd worden met 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van 100 EUR als vaste vergoeding voor de geleden schade en met eventuele gerechtskosten.
   
 5. Elke vertraging in de betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de aanrekening van een rente aan de wettelijke interestvoet verschuldigd vanaf de vervaldag.
   
 6. Klachten over de gefactureerde prestatie of over de factuur zelf moeten schriftelijk (aangetekend) worden ingediend binnen een termijn van 8 dagen te rekenen van de ontvangst van de factuur, dewelke geacht wordt ontvangen te zijn de derde dag na verzending. Iedere klacht dient omstandig te worden gemotiveerd, zodanig dat onze firma duidelijk weet wat wordt gepresteerd en waarom.
   
 7. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondisement Limburg zijn bevoegd om uitspraak te doen in alle eventuele geschillen, waarbij de Belgische wetgeving alleen geldt. De verkoper dan wel medecontractant behoudt het recht zich tot iedere andere bevoegde rechtbank te richten.

Laatste nieuws

Top