Innovatieve projecten

De Vlaamse binnenvaart wordt gedreven door innovatie. Investeren in innovatie is dan ook een kerntaak binnen onze organisatie. Zowel Europa als de Vlaamse overheid bieden kansen voor innovatie.

Onder meer via een intensieve promotie van het binnenvaartverkeer werkt De Vlaamse Waterweg nv mee aan een milieuvriendelijke oplossing voor het mobiliteitsprobleem.

Dit gaat niet vanzelf. De Vlaamse Waterweg nv zet samen met bedrijven, organisaties en andere overheden heel wat projecten op touw om meer goederen efficiënt op het water te krijgen aan een rendabel tarief.

Heel wat minder traditionele producten en goederen vinden inmiddels de weg naar hun eindbestemming (deels) over het water. Innovatieve vervoers- en overslagconcepten vinden bij ons een vruchtbare voedingsbodem.

De waterweg wordt dankzij de inspanningen van velen een rendabel onderdeel van de logistieke keten.


 

Innovatieve oproep voor pilootprojecten inzake vergroening binnenvaart op basis van alternatieve brandstoffen, directe emissiebeperking bij verbrandingsmotoren en/of propulsiesystemen

De vergroening van de binnenvaart is een grote uitdaging. Vanuit Europa en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart is de ambitie vastgelegd dat de binnenvaart emissievrij moet opereren tegen 2050. Het gaat hier zowel over broeikasgassen zoals CO2 als luchtvervuilende stoffen zoals NOx en fijn stof. 

Tevens is in de Verklaring van Mannheim het volgende opgenomen:

“Wij benadrukken de noodzaak van moderne, haalbare en geharmoniseerde milieu- en veiligheidsvoorschriften voor de Rijn- en binnenvaart.
Wij dragen de CCR op om met het oog op een verdere verbetering van de ecologische duurzaamheid van de binnenvaart een routekaart op te stellen om de uitstoot van
·    broeikasgassen tegen 2035 met 35% ten opzichte van 2015 terug te dringen,
·    verontreinigende stoffen tegen 2035 met ten minste 35% ten opzichte van 2015 te verminderen,
·    broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen nagenoeg uit te bannen tegen 2050
Wij wijzen op de noodzaak van nieuwe financiële instrumenten en vertrouwen de CCR de taak toe om het voortouw te nemen bij de ontwikkeling daarvan.“ 

 
Binnen dit kader is het van belang de mogelijkheden van alternatieve aandrijvingen voor binnenvaart grondig te onderzoeken en in de praktijk te brengen. Praktijkvoorbeelden of pilootprojecten zijn op dit moment echter nog schaars. Vandaar zijn we op zoek naar pilootprojecten en/of prototypes die op korte termijn (minder dan 2 jaar) realiseerbaar zijn

De pilootprojecten dienen betrekking te hebben op volgende domeinen:

a)    alternatieve brandstoffen 
b)    directe emissiebeperking bij verbrandingsmotoren 
c)    propulsiesystemen
voor ieder domein apart of een combinatie van meerdere domeinen.     

Informatievergadering

Op 14 september 2023 ging een informatievergadering door om potentiële kandidaten over de oproep te informeren. De powerpoint van deze vergadering aangevuld met de vragen en antwoorden kan u hier terugvinden.

Oproep tot het indienen van kandidaturen fase 1

In fase 1 (oplossing uitdenken) moet een voorstel uitgewerkt, gemodelleerd, getest en uitgetekend worden, met als resultaat een “proof of principle”. Algemeen gesteld is het doel van deze fase dat elke Opdrachtnemer een voorstel van oplossing ontwikkelt dat technisch, economisch en organisatorisch haalbaar is op korte termijn (max. 2 jaar). Gezien het in eerste fase om het uitwerken van een voorstel gaat, staat hier geen vergoeding tegenover. Het is de intentie van de Opdrachtgever om minstens 3 voorstellen (indicatief), bij voorkeur minimaal 1 per deeldomein, van verschillende opdrachtnemers te selecteren na deze eerste fase. Dit onder voorbehoud van voldoende kwaliteitsvolle aanbiedingen. 

Indienen kandidatuur fase 1 ten laatste 30 november 2023 via e-mail aan sylvie.decraecker@vlaamsewaterweg.be. De kandidatuur dient (digitaal of manueel) ondertekend te zijn door alle indienende partijen.
Bij manuele ondertekening wordt ook een exemplaar ingediend via aangetekend schrijven voor 1 december 2023 ter attentie van:

De Vlaamse Waterweg nv – Afdeling Staf & Beleidscoördinatie – Cel Innovatie 
Adres: Oostdijk 110, 2830 Willebroek

Indien de kandidaten vragen hebben bij het indienen van hun kandidatuur mogen zij hun vragen bezorgen op sylvie.decraecker@vlaamsewaterweg.be voor 23 november 2023. 

Alle informatie over deze oproep kan je terugvinden in onderstaand document.
 

Deze oproep kadert in de doelstellingen van de Green Deal Binnenvaart. Meer informatie over de Green Deal Binnenvaart kan je hier terugvinden.


Lopende projecten


Afgeronde projecten

Laatste nieuws

Top