Ruimte voor Water - Dender

De Dendervallei is gevoelig voor overstromingen en droogte. Hierdoor krijgt het gebied te maken met wateroverlast en schaarste. Dat komt door het typische reliëf, maar ook door de toegenomen bebouwing en de klimaatverandering. Dat zal in de toekomst niet anders zijn, tenzij we actie ondernemen.

De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen bundelen daarom hun krachten en bouwen samen met verschillende actoren aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei.  

Strategisch Plan zoekt naar oplossingen

Overstromingen zullen blijven voorkomen, ze zijn een natuurlijk fenomeen. En ook droge periodes zullen blijven terugkomen. De overheid neemt als beheerder van de rivieren en waterlopen verschillende maatregelen om overlast door overstromend water te voorkomen én de effecten van droge periodes te verminderen. Maar ook de oorzaken moeten aangepakt worden. Daarom moeten we samenwerken.  

Het doel van het Strategisch Plan? Zoeken naar oplossingen voor de overstromings- en droogteproblematiek die meteen ook troeven bieden voor de vallei. Denk aan kansen op het vlak van wonen, economie, natuur, landbouw en zo verder. 

Waarbinnen kadert het plan?

Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 

In heel Europa worden stroomgebiedbeheerplannen opgemaakt. Dat gebeurt volgens de  Europese Kaderrichtlijn Water  en de  Overstromingsrichtlijn. Het  stroomgebiedbeheerplan  Schelde bevat maatregelen om een goede watertoestand te bekomen en negatieve gevolgen door overstromingen te verminderen voor de Schelde en zijn zijrivieren. Elke 6 jaar wordt het plan vernieuwd. De Dender mondt uit in de Schelde. Het Strategisch Plan voor de Dendervallei zal dus deel uitmaken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde 2022-2027.  

Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Dender 

T.OP Dender is een ruimtelijk programma waarmee de Vlaamse overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen de bestaande samenwerking in de Dendervallei voortzetten. Zo werken ze op een meer structurele en realisatiegerichte manier samen met de partners en belanghebbenden rond een beperkt aantal grote verbindende uitdagingen. Denk aan de ruimtelijke ontwikkeling van de Dendervallei, het verhogen van de (leef)omgevingskwaliteit, het bufferen van het effect van klimaatverandering en het stimuleren van de economische groei in de regio. 

Interactie met andere projecten

Ook inzichten uit andere projecten in de Dendervallei worden meegenomen in het Strategisch Plan. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn  FRAMES, BRV Proeftuin Dendervallei,  Strategisch Project Denderland  en  Star2Cs.  Daarnaast worden er lokaal al heel wat initiatieven uitgewerkt. Gemeenten maken hemelwaterplannen op, buurtcomités werken een crisisplan uit, etc. Ook de Vlaamse Overheid werkt aan de ‘Blue Deal’, die waterschaarste in de toekomst structureel moet aanpakken. 

Meer informatie: www.ruimtevoorwater.be

Laatste nieuws

Top