Natuur langs het water

De Vlaamse Waterweg nv beheert haar bermen op een ecologische wijze, d.w.z. dat de uitgevoerde beheersmaatregelen tot doelstelling hebben de nodige stimulansen te geven voor de toename van de biodiversiteit, zowel voor fauna als flora.

Het beheer van de aanwezige vegetatie op de bermen langs waterwegen vormt een enorme uitdaging voor De Vlaamse Waterweg nv. Het gaat om de veiligheid van onze infrastructuur, maar bermen en oevers zijn ook belangrijk leefgebieden en verbindingsassen voor fauna en flora. Ze bepalen mee het karakter van ons landschap.
Deze vegetatie moet dan ook, waar mogelijk, beheerd worden met als doel de biodiversiteit (met aandacht voor planten- en diersoorten, ecologische verbindingen, bijkomende groenzones,…) te verhogen zonder de veiligheidsdoelen uit het oog te verliezen die intrinsiek verbonden zijn aan deze infrastructuur.

Een multifunctioneel en oordeelkundig beheer zorgt voor veilige, maar ook biodiverse bermen die er bovendien aantrekkelijk uitzien, koolstof opslaan, bijdragen tot de gezondheid, landschappelijke inpassing, beeldkwaliteit, recreatie, educatie en aangepast zijn aan de klimaatverandering. Eén voor één concrete redenen waarom dan ook gestreefd wordt naar een planmatig, natuurtechnisch beheer van deze vegetatie.

Het beheren van vegetaties speelt zich eveneens af in een maatschappelijke context. Daarom is eveneens aandacht vereist om voorgenomen beheerwerken op best passende wijze naar de maatschappij te brengen en open te staan voor dialoog met de maatschappij over beheer van de vegetaties.

De Vlaamse Waterweg nv erkent hierbij dan ook dat een verantwoord groenbeheer tot haar taken behoort.

Het groenbeheer binnen De Vlaamse Waterweg nv omvat:

  • Beheer van houtige vegetatie
  • Beheer van grazige vegetatie
  • Beheer van solitaire bomen en bomenrijen
  • Beheer van exoten

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters riep een nieuw charter in het leven, dat het groenbeheer langs wegen en waterwegen stroomlijnt en de communicatie en samenwerking met lokale besturen en burgers opdrijft om zo het draagvlak voor hakhoutbeheer te vergroten.

Naast de administraties van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, werd het charter ook ondertekend door het Departement Omgeving, Agentschap Natuur en Bos, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, de vzw Durme en Limburgs Landschap.

Met de ondertekening van dit charter leggen we samen de doelstellingen voor een oordeelkundig, slim en efficiënt groenbeheer vast. Het charter zorgt voor goede beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking en afspraken zodat op uniforme en evenwichtige wijze met het beheer wordt omgegaan. Door duidelijk te communiceren over waar en waarom het hakhoutbeheer nodig is, vergroten we het draagvlak. 

Bekijk het 'charter uniform en oordeelkundig groenbeheer' hier


Laatste nieuws

Top