Studie impact droogte op scheepvaart

De negatieve impact van waterschaarste op de beroepsvaart, ten gevolge van de noodzakelijke diepgangbeperkingen is significant. In Vlaanderen zijn er nog geen studies die de exacte economische impact van dergelijke diepgangbeperkingen in kaart brengen.

Maar naar aanleiding van de extreem lage waterstanden op de Rijn in de zomer van 2018 deed de Erasmus Universiteit van Rotterdam onderzoek naar de effecten van laagwater op de binnenvaartsector en de Nederlandse en Duitse economie. Daarbij werd enkel gekeken naar de “directe effecten”, omdat een accurate inschatting van de “indirecte effecten” niet gemaakt kan worden. Daaruit blijkt dat de totale financiële impact van de directe effecten van de lage waterstanden van de Rijn in 2018 voor Nederland op 300 miljoen euro geraamd wordt. Enerzijds is er sprake van een daling van de vervoerde volumes door de binnenvaart: het aantal tonkilometers is met 3,6% afgenomen. Deze volumes zijn gedeeltelijk verschoven richting het spoor en deels naar het wegvervoer. Er blijkt ook een negatieve impact op de betrouwbaarheid en concurrentiekracht van binnenvaart als vervoersoptie.

Een gelijkaardige studie in Vlaanderen is noodzakelijk en daarom wordt binnen het Beleidsdomein MOW een studie uitgevoerd om een inschatting te maken van de economische impact van de droogte op scheepvaart.

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/vlaamse-veerkracht/duurzamer-leven

Laatste nieuws

Top