Woonboten

De Vlaamse Waterweg nv staat in voor het beheer van de bevaarbare waterlopen, voor de waterbeheersing alsook voor een uitbouw van het multifunctioneel karakter van de waterweg. De Vlaamse Waterweg nv verzekert de woonfunctie op het water door middel van een woonbotenbeleid dat voorziet in langdurige ligplaatsen voor woonvaartuigen en commerciële vaartuigen.

Ligplaatsen binnen het werkgebied van De Vlaamse Waterweg nv

Het wonen op het water heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De aantrekkingskracht van deze nieuwe woonvorm spreekt tal van mensen aan. Hierdoor zijn beschikbare plaatsen om langdurig aan te meren erg schaars. In de meeste steden en regio’s zijn geen vrije ligplaatsen beschikbaar.

Het aanbod van vrije ligplaatsen in het werkgebied van De Vlaamse Waterweg nv vind je hieronder.
 


Ligplaatsen voor woonvaartuig / commercieel vaartuig Eeklo

De langdurige ligplaats voor een woonvaartuig of een commercieel vaartuig is gelegen op de rechteroever afwaarts de Veldekensbrug over het afleidingskanaal van de Leie, Veldekens Vaart te 9900 Eeklo.

De concessie voor deze ligplaats voor een woonvaartuig ofwel een commercieel vaartuig wordt toegewezen op basis van een online biedingsprocedure onder gesloten omslag. De vermarkting per hoger opbod werd gelanceerd half juni 2023 en blijft lopende, waarbij elk nieuw ontvangen bod bekeken wordt tot een geschikte kandidaat gevonden is.

 


Waterwegenvergunning

Indien en voor zover voor woonvaartuigen een geldige vergunning zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het private gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken is afgeleverd, dan wel een concessieovereenkomst werd gesloten, én voor zover hetzij de vergunninghouder of concessionaris, hetzij de feitelijke bezetter van het woonvaartuig is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente of stad waar het vaartuig is aangemeerd, zijn zij vrijgesteld van een waterwegenvergunning. De vrijstelling geldt voor de woonvaartuigen die permanent aangemeerd zijn. Wanneer een woonvaartuig vaart op de waterwegen binnen de grenzen van het Vlaamse Gewest geldt bovenstaande vrijstelling niet. 

Wanneer een vaartuig wordt gesleept, moet er voor het gesleepte vaartuig geen waterwegenvergunning worden aangevraagd.

Meer informatie over de waterwegenvergunning (tarieven, hoe aanvragen, …) kan je hier vinden.

 

Laatste nieuws

Top