Short Term Adaption for long term Resilience to Climate change

Door de klimaatverandering neemt de kans op en impact van overstromingen toe. Toch blijft de implementatie van klimaatadaptatieplannen nog vaak achterwege. STAR2Cs, een project gefinancierd door de Europese subsidieregeling Interreg 2 Zeeën, wil de kloof tussen de klimaatmaatregelen en lokale initiatieven overbruggen door kennisontwikkeling bij belanghebbenden en participatie in lokale besluitvormingsprocessen. Ook introduceert STAR2Cs nieuwe instrumenten voor lokale klimaatadaptatie.

Doelstellingen van het project

STARS2Cs wil een grensoverschrijdende oplossing uitwerken die belanghebbenden ondersteunt bij het implementeren van aanpassingsmaatregelen, bestaande uit:

 • 1 e-tool (Adaptation Catalyst) om mechanismen te identificeren en te evalueren zodat er aanpassingen kunnen aangebracht worden die zijn afgestemd op lokale scenario's
 • 1 kennis- en capaciteitsopbouwende dienst om het vermogen van belanghebbenden om deel te nemen aan 'toekomstbestendige' besluitvorming te vergroten
 • 8 implementatietrajecten die kosteneffectieve en geïntegreerde kortetermijnacties identificeren om aanpassingen in 8 proefgebieden te implementeren
 • 1 methode om het succes van STAR2C's te evalueren en een leidraad voor het toepassen van de STAR2Cs-oplossing

Het project STAR2Cs is gericht op kennisdeling tussen de partners, waarbij ook een vijftal organisaties participeren als 'observer' en zo meekijken met de ontwikkelingen binnen het STAR2Cs project

De Vlaamse waterweg werkt aan het overstromingsrisicobeheerplan voor de Dender (ORBP Dender) volgen de principes van meerlaagse waterveiligheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Binnen het STAR2Cs project en binnen het samenwerkingsverband ‘Ruimte voor water- Samenwerken aan een Dender in balans’met haar partners Departement Omgeving en de Provincie Oost-Vlaanderen, wil zij streven naar een integraal en maatschappelijk gedragen ORBP plan voor de Dender.

De Vlaamse waterweg nv wil haar eigen ervaringen en methodieken uit de pilootgebieden in de Dendervallei delen met de andere partners. Daarnaast wenst zij de oplossingen die binnen het traject STAR2Cs uitgewerkt worden aftoetsen in deze pilootgebieden.

Europees Subsidieprogramma

Dit project wordt gefinancierd binnen het Europese Interreg programma 2 Zeeën 2014-2020.

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en heeft een totaalbudget van € 241 miljoen. De algemene doelstelling is het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd.

Projectpartners

STAR2Cs brengt acht partners uit vier verschillende lidstaten samen onder leiding van Kent County Council (UK)

Belgische partners:

 • De Vlaamse Waterweg nv (BE)
 • Provincie Oost-Vlaanderen (BE)
 • De Vlaamse Milieumaatschappij (BE)

Nederlandse partners:, België, Nederland en Frankrijk) meer beaald:

 • Gemeente Schouwen-Duiveland (NL)
 • Gemeente Capelle aan den Yssel (NL)
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (NL)

Franse partner:

 • Agence d’Urbanisme et de Développement des Vallées de l’Oise – Oise -les-Vallées (FR)

Budget

Het totale budget voor het project is € 4,4 miljoen. De bijdrage van De Vlaamse Waterweg nv bedraagt € 824.440 euro

Looptijd van het project

Het project is gestart op 1 september 2017 en loopt tot en met 28 februari 2021.

 

Meer informatie over het STAR2Cs project vind je terug op https://www.interreg2seas.eu/en/star2cs

Laatste nieuws

Top