Openbare onderzoeken

Op deze pagina vind je info over lopende openbare onderzoeken en actuele onteigeningsbesluiten van onze projecten.

Definitief onteigeningsbesluit vernieuwen van de bruggen Mol-ter-Nete te Nijlen en Ranst

Overeenkomstig artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017  tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 brengt De Vlaamse Waterweg nv ter kennis dat een definitief onteigeningsbesluit werd vastgesteld met oog op het vernieuwen van de bruggen Mol-ter-Nete te Nijlen en Ranst. Hierbij zal worden overgegaan tot de verwerving van onroerende goederen gelegen te Nijlen en Ranst, zoals opgenomen op het onteigeningsplan C4/6455-06 gevoegd bij het definitief onteigeningsbesluit van 29  juni 2023.

De volgende documenten liggen ter inzage:

•    het definitief onteigeningsbesluit van 29 juni 2023;
•    het onteigeningsplan C4/6455-06 met een tabel der innemingen
•    projectnota met projectplan;
•    het verslag van het openbaar onderzoek met de behandeling van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die geuit zijn tijdens het openbaar onderzoek;
•    machtiging tot onteigening.

Voornoemde  documenten zijn tevens raadpleegbaar op de website van de gemeentes Nijlen en Ranst.  

Het definitieve onteigeningsbesluit kan bestreden worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, opgericht bij artikel 4.8.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met toepassing van de regels die met betrekking tot de geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of krachtens het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Beroepen tegen de definitieve onteigeningsbesluiten worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen, die ingaat de dag na de bekendmaking van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit.
 


 

Openbaar onderzoek fietsbrug Zulte

De omgevingsvergunning voor de nieuwe fietsbrug in Zulte werd in oktober2022 ingediend. Er volgt nu een openbaar onderzoek rond dit project, dat loopt vanaf zondag 13 november 2022 tot en met 12 december 2022. Bewoners en andere belanghebbenden hebben de kans om eventuele opmerkingen in te dienen. De volledige aanvraag kan zowel online op het omgevingsloket als bij de gemeente Zulte worden geraadpleegd (meer lezen)

 


Definitief onteigeningsbesluit in het kader van de modernisering van de Leie in de doortocht Menen

Overeenkomstig artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 brengt De Vlaamse Waterweg nv ter kennis dat een definitief onteigeningsbesluit werd vastgesteld met oog op de modernisering van de Leie in de doortocht Menen. Hierbij zal worden overgegaan tot de verwerving van onroerende goederen met innemingsnummer 8, 9, 15, 117, 122, 123, 124, 125 en 129 gelegen te Menen en kadastraal gekend als Menen, 1ste afdeling, Sectie E, nummers 961W16, 961Z17, 1002Z, 961H23, 961N16, 961Y14, 961X22, 961Y22 en kadastraal gekend als Menen, sectie E - openbaar domein, zoals opgenomen op het onteigeningsplan D3 100_116_ONT_01 gevoegd bij het definitief onteigeningsbesluit van 13 juli 2021.

Het definitief onteigeningsbesluit en bijlagen zijn raadpleegbaar:
 

Voornoemde documenten zijn tevens raadpleegbaar op de website van de stad Menen (www.menen.be). 

Het definitieve onteigeningsbesluit kan door de belanghebbenden bestreden worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, opgericht bij artikel 4.8.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met toepassing van de regels die met betrekking tot de geschillenbeslechting door dat rechtscollege zijn bepaald bij of krachtens het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges. 

Beroepen tegen de definitieve onteigeningsbesluiten worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen, die ingaat de dag na de kennisgeving aan de belanghebbenden van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit.

Laatste nieuws

Top