Procedure inzake asbestvervuiling in de kleiputten van Terhagen doorverwezen naar de correctionele rechtbank

Procedure inzake asbestvervuiling in de kleiputten van Terhagen doorverwezen naar de correctionele rechtbank

De raadkamer van Antwerpen heeft beslist om De Vlaamse Waterweg nv door te verwijzen naar de correctionele rechtbank naar aanleiding van een klacht van het actiecomité 'Red Onze Kleiputten' over asbestvervuiling in de kleiputten van Terhagen. De Vlaamse Waterweg nv betreurt dat hieromtrent door het actiecomité een rechtsgeding is opgestart en blijft oproepen tot dialoog om samen met alle partijen tot een gedragen oplossing te komen voor de buurt en hoopt snel over te kunnen gaan tot een definitieve sanering.

Procedure inzake asbestvervuiling in de kleiputten van Terhagen doorverwezen naar de correctionele rechtbank

In 2020 diende het actiecomité ‘Red Onze Kleiputten’ een klacht met burgerlijke partijstelling in bij de onderzoeksrechter van Antwerpen. De klacht betreft het asbeststort in de kleiputten van Terhagen, gelegen in Boom. Sinds 1993 is dit terrein eigendom van het Vlaamse Gewest en wordt het beheerd door De Vlaamse Waterweg nv. De klacht van het actiecomité betreft onder andere de tenlastelegging van het niet tijdig uitvoeren van de saneringswerken en het onvoldoende nemen van bewarende maatregelen, in afwachting van de sanering, aan de beheerder van de site. Op de zitting van de raadkamer op donderdag 27 juni 2024 werd beslist om de zaak door te verwijzen naar de correctionele rechtbank.

De Vlaamse Waterweg nv neemt akte van deze doorverwijzing, doch blijft de mening toegedaan alle nodige maatregelen te hebben ondernomen om, in samenwerking met alle stakeholders, zo spoedig mogelijk tot de sanering van de kleiputten Terhagen te kunnen overgaan. De juridische geschillen en het aanvechten van de omgevingsvergunning door verschillende actiegroepen hebben de voortgang van de saneringswerken echter aanzienlijk bemoeilijkt, maar De Vlaamse Waterweg zal zich blijven inzetten voor een zo spoedig mogelijke, veilige sanering van de site.

De Vlaamse Waterweg nv is evenwel slechts één van de partijen die betrokken is bij dit project. Wij nemen alle mogelijke stappen om tot een definitieve en duurzame oplossing te komen in dit dossier. Onze intentie is nog steeds om in samenwerking met onder ander de provincie Antwerpen de kleiputten te saneren, waarbij de terreinen worden heringericht naar een eco-recreatie zone. Op de website www.kleiputenterhagen.be zijn alle relevante documenten, toekomstplannen en studies te bekijken.

Omgevingsvergunning aangevochten

De omgevingsvergunningsaanvraag voor de sanering en het landschapsherstel van de kleiputten werd op 13 mei 2022 verleend. Deze omgevingsvergunning wordt echter in beroep aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, onder andere door het actiecomité ‘Red Onze Kleiputten’. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft bij een eerste beoordeling de schorsing van de vergunning uitgesproken op 27 oktober 2022. Op 08/02/2024 werd de omgevingsvergunning door de Raad voor vergunningsbetwistingen vernietigd.

De vernietiging van deze omgevingsvergunning zorgt opnieuw voor een vertraging van de effectieve sanering. Een sanering dient nochtans het algemeen belang en dat van de buurtbewoners. Ook in afwachting van een definitieve landschapsherstel hebben wij in het verleden reeds maatregelen genomen om eventuele milieu- en gezondheidsrisico’s te vermijden. Het asbeststort is omheind en er
geldt een toegangsverbod. Risicovolle zones werden afgedekt met folie, grond en houtschilfers. Moeilijk bereikbare plekken zijn afgewerkt met gespoten zandcement en vezeldoeken, zoals opgelegd in de voorzorgsmaatregelen.

Daarnaast wordt de site ook periodiek gemonitord, waarbij de monitoringresultaten worden gedeeld met verschillende externe instanties. Zo worden er o.a. regelmatig controles uitgevoerd door een erkend bodemdeskundige, waarbij telkens wordt vastgesteld of er zich geen specifieke risico’s voordoen voor de volksgezondheid, wat tot op heden niet het geval is gebleken, mede rekening houdende met de ontoegankelijkheid van het terrein. Bovendien zijn al meermaals luchtmetingen uitgevoerd in de nabije omgeving van de site, waaruit steeds is gebleken dat er geen overschrijding is van de normen. Begin januari 2024 werd nog een overzichtsrapport van de voorzorgsmaatregelen voorgelegd aan de OVAM, die zich akkoord verklaarde met de conclusies van dit rapport. De Vlaamse Waterweg zal al deze voorzorgsmaatregelen ook in de nabije toekomst nog verder voortzetten, in afwachting van de definitieve sanering.

De Vlaamse Waterweg spreekt formeel tegen dat er sprake zou zijn van schuldig verzuim of enige vorm van nalatigheid. Alle mogelijke maatregelen werden door de beheerder getroffen om milieu- of gezondheidsimpact te voorkomen en deze maatregelen worden ook periodiek opgevolgd. Wij herhalen onze oproep voor een open dialoog met alle partijen om tot een gedragen oplossing te komen.

Laatste nieuws

Top