Jaagpaden

Het jaagpad is in de eerste plaats een dienstweg voor de waterwegbeheerder en wordt gebruikt in functie van onder meer inspectie, onderhoud, overslag en waterbeheersing. Daarnaast is het jaagpad voor vele woningen ook een ontsluitingsweg. De laatste decennia is het medegebruik door derden van jaagpaden sterk gestegen. Zo zijn jaagpaden geliefd bij menig recreant en sportliefhebber, maar ook voor functionele verplaatsingen met de fiets. Onder het motto 'Het jaagpad is er voor iedereen' sensibiliseren we alle gebruikers tot wederzijds respect.

Heb je een vraag over het jaagpad en vind je hier het antwoord niet of wil je iets melden over een jaagpad? Vul dan dit contactformulier in of stuur een mailtje naar communicatie@vlaamsewaterweg.be.


Wat zijn jaagpaden?

Jaagpaden zijn de verharde of onverharde trekwegen langs weerszijden van de kanalen. Het gebruik van het jaagpad is geregeld in het ‘Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk’ (Koninklijk Besluit van 15 oktober 1935).

Jaagpaden vervullen een specifieke rol in de beheers- en (transport)economische functie van waterwegen. Een jaagpad moet namelijk toelaten de waterwegen te beheren en te onderhouden. Het jaagpad kan tevens bedrijven de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de waterweg voor het (na)transport van goederen. In sommige gevallen is de ruimte van een jaagpad ook noodzakelijk om overslagactiviteiten te realiseren daar het jaagpad zorgt voor aansluiting van de kaaimuur met het bedrijventerrein.

Het jaagpad is met andere woorden in de eerste plaats een dienstweg:

  • gerelateerd aan de transportfunctie van de waterweg (overslag en aan- en afvoer van goederen van bedrijven);
  • ten behoeve van toezicht, inspectie, onderhoud van waterweginfrastructuur en de toegang tot vaartuigen;
  • ten behoeve van de waterbeheersing (toezicht, inspectie, onderhoud van kunstwerken, oevers, enz.);
  • ten behoeve van het uitvoeren van infrastructuurprojecten.

Daarnaast hebben jaagpaden ook een functie als ontsluitingsweg voor bepaalde percelen (bv. landerijen, woningen) en als dienstweg voor andere overheidsdiensten die werken moeten uitvoeren langs de jaagpaden in functie van o.a. waterzuivering, elektriciteitsvoorziening, bermonderhoud, rattenbestrijding, etc.

Sinds enkele decennia is het recreatief medegebruik van de jaagpaden sterk geëvolueerd. De waterwegbeheerder vindt het daarom noodzakelijk om bij te dragen aan het comfort en de veiligheid van recreanten op het jaagpad, voor zover er geen conflict optreedt met de primaire functie van de waterweg.

Wie mag op het jaagpad komen?

De toegang tot het jaagpad wordt geregeld door art. 93 van het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk. De borden (C3-verbodsbord met blauwe onderborden) die aan de toegang van het jaagpad zijn geplaatst geven meer duidelijkheid over de toegankelijkheid van het desbetreffende jaagpad. 

Algemeen zijn jaagpaden toegankelijk voor voetgangers, (elektrische) fietsers, bromfietsers klasse A, het bevoegde personeel van De Vlaamse Waterweg nv in de uitoefening van haar taken.

Daarnaast zijn sommige jaagpaden tevens toegankelijk voor speed pedelecs (bromfietsers klasse P). Desgevallend wordt de signalisatie hieraan aangepast. In eerste instantie worden ze uitsluitend toegestaan op enkele trajecten die zijn ingeschakeld als fietssnelweg, op voorwaarde dat zij zich houden aan de geldende maximumsnelheden. 
Buiten deze trajecten, en waar de noodzakelijke signalisatie nog niet werd aangepast, is het gebruik van speed pedelecs op de jaagpaden vooralsnog verboden. 

Auto’s zijn doorgaans verboden op de jaagpaden. In sommige gevallen kan echter een toelating verkregen worden voor het rijden met motorvoertuigen op jaagpaden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De werknemers van bedrijven die in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv werken uitvoeren, krijgen onder bepaalde voorwaarden een toelating om op het jaagpad te rijden;
  • In het kader van watergebonden activiteiten kunnen werknemers van bedrijven een toelating krijgen om met voertuigen over een beperkte afstand op het jaagpad te rijden;
  • Er kan een toelating verleend worden aan actieve schippers, scheepsbevrachters, rederijen, scheepsherstellers en bevoorraders, binnenvaartorganisaties, nutsmaatschappijen en andere overheidsinstellingen en openbare diensten.;
  • Een bijzondere categorie zijn personen met een handicap die in functie van de hengelsport onder bepaalde strikte voorwaarden een toelating kunnen krijgen om met hun voertuig over een beperkte afstand op het jaagpad te rijden.

Voor meer informatie over jaagpadtoelatingen, zie hier.


Jaagpadtoelatingen

Je kan een toelating aanvragen om met één of meerdere motorvoertuigen op de jaagpaden te rijden die gelegen zijn langs de waterwegen in beheer bij De Vlaamse Waterweg nv. Voor meer informatie over de categorieën, tarieven en voorwaarden, klik hier.

Signalisatiebord jaagpaden speed pedelecs

Hoe snel mag ik rijden op het jaagpad?

Volgens art. 93 van het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk is de maximum toegelaten snelheid op het jaagpad 30 km/u. In de bebouwde kommen, bij het kruisen van wegen, op de sluiswallen, alsook in de nabijheid van bochten waar het uitzicht belemmerd is, wordt de snelheid beperkt op 10 kilometer per uur. 

De gebruikers, ook fietsers en bromfietsers en het bevoegde personeel van De Vlaamse Waterweg nv in de uitoefening van hun functie, moeten hun snelheid aanpassen o.a. wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, de weersomstandigheden, het zicht, de staat van de weg, en andere omstandigheden. Belangrijk is om voldoende veiligheidsafstand aan te houden t.o.v. andere gebruikers van het jaagpad en in alle omstandigheden te kunnen stoppen voor een hindernis.

Hou er ook altijd rekening mee dat de plaatselijke signalisatie steeds voorrang heeft op een eventuele jaagpadtoelating. Zo kan het verkeer op het jaagpad tijdelijk of definitief worden omgeleid voor  los- of laadactiviteiten aan de kaaimuren of sporadisch zelfs afgesloten worden, bijvoorbeeld voor de organisatie van een evenement.

Het politioneel toezicht wordt uitgeoefend door het daartoe aangesteld personeel van De Vlaamse Waterweg nv en de federale en lokale politiediensten.

Laatste nieuws

Top