Werken tweede Kruineikebrug in Tildonk op 5 maart opnieuw van start

Werken tweede Kruineikebrug in Tildonk op 5 maart opnieuw van start

De werken aan de tweede Kruineikebrug in Tildonk, die een tijdlang stillagen door een betwisting van de bouwvergunning, gaan op 5 maart eerstkomende terug van start. De betrokken aannemer is hiervoor in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv begonnen met de herinrichting van de werf.

Werken tweede Kruineikebrug in Tildonk op 5 maart opnieuw van start

De nieuw te bouwen brug over het kanaal Leuven-Dijle in Tildonk (Haacht) moet samen met de bestaande Kruineikebrug de draaischijf worden van het in 2011 opgestarte project ter verbetering van de ontsluiting van de bedrijvenzone Hambos. Het in 2000 opgemaakte Strategisch Beleidsplan voor het kanaal Leuven-Dijle schoof deze zone – die op het Gewestplan staat ingekleurd als industriegebied – naar voren als ‘prioritaire zone’ voor het stimuleren van de trafiek op deze waterweg.

Om de ontwikkeling van de zone mogelijk te maken maar tegelijk de dorpskernen van Haacht en Tildonk te vrijwaren van zwaar doorgaand verkeer en de verkeersveiligheid te bevorderen, waren en zijn maatregelen nodig om de ontsluiting van de zone te verbeteren. Uit de verschillende scenario’s die hiertoe werden voorgelegd aan de betrokken overheden – in het bijzonder het gemeentebestuur van Haacht en de provincie Vlaams-Brabant – werd uiteindelijk het scenario gekozen waarbij het vrachtverkeer via een nieuwe brug en ontsluitingsweg richting N26 zou worden geleid.

De eerste twee fasen van het plan – respectievelijk de heraanleg van Vaartdijk en Klein Terbankstraat en van de wegenis rond de bestaande brug – werden eerder al uitgevoerd. In 2016 werd vervolgens gestart met de bouwwerken aan de voorziene nieuwe brug. In de loop van 2017 werd tegen de daarvoor uitgereikte bouwvergunning echter beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, wat resulteerde in een voorlopige schorsing van de bouwvergunning.

Bestaande brug heringericht
Intussen heeft De Vlaamse Waterweg nv een nieuwe stedenbouwkundige vergunning verkregen, zodat de werf terug kan worden opgestart. De aannemer van de werken is in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv dan ook begonnen met de aanvoer van materiaal en de (her)inrichting van de werf. De feitelijke werken zullen op 5 maart aanvatten. Er zal hierbij eerst gestart worden met de verderzetting van de werkzaamheden aan het kelderlandhoofd op linkeroever (kant Gebroeders Persoonsstraat). Het beweegbaar brugdeel - dat al klaarligt aan de loskade van de firma Celis in Kampenhout - zal later dit voorjaar ingevaren worden. Verdere bouwwerkzaamheden en inrichting van de technische bruginstallaties zullen nog tot eind 2018 duren.

In 2019 wordt in een aparte aanneming de aansluitende wegenis gerealiseerd en wordt de bestaande brug heringericht tot fiets- en voetgangersbrug. De nieuwe brug zal nadien gebruikt kunnen worden door het gemotoriseerd verkeer terwijl de bestaande brug uitsluitend voor fietsers en voetgangers zal dienen, zodat een volledige scheiding tussen wegverkeer en fietsers gerealiseerd zal zijn.

De kosten voor de bouw van de nieuwe brug bedragen ca. 2 miljoen euro.

Laatste nieuws

Top