Dijkwerken tussen Fort Sint-Filips en Lillo van start

Dijkwerken tussen Fort Sint-Filips en Lillo van start

Tussen Fort Sint-Filips en Lillo moet de dijk verhoogd worden om Antwerpen en de bedrijventerreinen in de haven te beschermen tegen hogere waterstanden op de Schelde. Verder wordt de leidingenstrook naast de Scheldelaan verbreed. Het project is opgedeeld in vier zones. In twee ervan starten De Vlaamse Waterweg nv en het Havenbedrijf Antwerpen met de voorbereidende werken.

Dijkwerken tussen Fort Sint-Filips en Lillo van start

Het Sigmaplan wil Vlaanderen beter beveiligen tegen overstromingen. Daarom legt De Vlaamse Waterweg nv (voorheen Waterwegen en Zeekanaal nv) in het Zeescheldebekken gecontroleerde overstromingsgebieden aan. Ook de dijken worden op veilige hoogte gebracht. Eerder gebeurde dat al tussen het Noordkasteel en Fort Sint-Filips. Nu is het gedeelte tussen Fort Sint-Filips en Lillo aan de beurt.

Welke werken?

De werken starten in zone 2 (tegenover Total) en zone 4 (tegenover Covestro). In beide zones verhogen we de waterkering tot 11 meter TAW (Tweede Algemene Waterpassing), wat overeenkomt met 11 meter boven de zeespiegel. In beide zones leggen we een leidingenstrook aan van 21 meter breed. Die is nodig om extra pijpleidingen voor de aan- en afvoer van grondstoffen te leggen. Dit creëert nieuwe mogelijkheden voor bedrijven in de haven zonder het wegtransport te moeten belasten. De leidingenstrook komt aan landzijde te liggen, tussen de huidige dijk en de Scheldelaan.

In zone 2 is er geen ruimte om een nieuwe hogere dijk met bredere voet te bouwen. Daarom graven we de oude dijk af en werken we in de plaats met een vaste waterkeringsmuur van 2 kilometer lang die de dijk vervangt. Een fietsverbinding is voorzien aan Scheldezijde van de muur. Zo behouden fietsers het zicht op de Schelde. Ten slotte ontpolderen we ook een gebiedje iets verder stroomafwaarts van Fort Sint-Filips. De werken kosten circa 3,7 miljoen euro in zone 2 en circa 2 miljoen euro in zone 4.

Wie voert uit?

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv voert de werken uit. Zij werkt daarvoor nauw samen met het Havenbedrijf Antwerpen, dat ook mee financiert in dit project. Ook overlegt zij met de verschillende leidingbeheerders. Voor zone 2 (tegenover Total) gaat ze in zee met aannemer Herbosch-Kiere, voor zone 4 (tegenover Covestro) met de firma Hye.

Timing

De timing verschilt voor beide zones. In zone 2 beginnen vandaag de voorbereidende werken: een archeologisch onderzoek, verwijderen van de begroeiing op de bestaande dijk en de aanleg van een tijdelijk fietspad. Half april starten de eigenlijke werken aan de waterkeringsmuur. In zone 4 beginnen we midden maart met de voorbereidende werken: een archeologisch onderzoek en het verwijderen van de begroeiing. De werken aan de dijk gaan in mei van start. In beide zones zullen de werken minstens anderhalf jaar duren.

Mogelijke hinder

Door de werken in zone 2 zal het tijdelijk onmogelijk zijn om over de dijk te fietsen. We voorzien een fietsomleiding langs de Scheldelaan. De parking tegenover de raffinaderij van Total aan de Scheldelaan zal tijdens de werken gedeeltelijk worden ingenomen. Enkel in de maand maart zal de parking volledig vrijgemaakt worden om het tijdelijk fietspad aan te leggen en de ontbossingswerken uit te voeren.

Laatste nieuws

Top