Baggerwerken Kanaal Ieper-IJzer

Baggerwerken Kanaal Ieper-IJzer

Het Kanaal Ieper-IJzer verbindt de stad Ieper met de rest van het Vlaamse en ruimere waterwegennet. Het kanaal biedt de ondernemingen de mogelijkheid om voor hun grondstoffenaanvoer of productafzet mee de omschakeling te maken van de weg naar het water. Het kanaal is ook bijzonder in trek bij de pleziervaart. Om een vlotte doorgang op het kanaal te garanderen en de waterkwaliteit te verbeteren, voert De Vlaamse Waterweg nv vanaf 2023 baggerwerken uit.

Wat

Het slib op de bodem van het kanaal wordt met een kraan op een drijvend ponton bovengehaald. Beunschepen varen het vervolgens naar de haven waar het wordt overgeladen om het af te voeren naar het binnenland.

Het baggeren gebeurt op basis van de peilgegevens die De Vlaamse Waterweg nv eind 2022 verzamelde.

Waarom

Door het ruimen van het slib wordt de vaarweg vrijgemaakt zodat schepen vlot tot Ieper en omgekeerd kunnen varen. Een sliblaag stremt ook de waterafvoer en verminderd de waterkwaliteit. Deze baggerwerken borgen dan ook mee het visbestand in het kanaal.

Het baggeren zal ook bijdragen aan de strijd tegen de blauwalgen- en kroos-overlast in de Ieperse haven en verder op het kanaal. Het maakt deel uit van de acties die de werkgroep Waterkwaliteit Kanaal Ieper-IJzer en toevoerende waterlopen naar voor schuiven. In de strijd tegen de kroosvorming is een onderzoeksproject lopend samen met Inagro.

Uit voorafgaand milieuhygiënisch onderzoek blijkt dat de bodem van het kanaal ook stoffen bevat die het aquatechnisch ecosysteem verstoren. Het vervuilde slib wordt daarom naar een officieel erkende stortplaats afgevoerd. In het slib zijn onder meer zware metalen, PAK’s, pesticiden, minerale oliën en PCB’s aangetroffen.

De meest recente baggerwerken op het Kanaal Ieper-IJzer dateren van 2008-2010. Toen werd 65.000 m³ specie verwijderd. Op de IJzer werd in 2018-2019 bij de laatste baggerwerken 45.000 m³ specie verwijderd. Daarvoor vonden elke 10 jaar onderhoudsbaggerwerken plaats.

Wanneer

De baggerwerken worden gespreid over meerdere jaren. In het najaar 2023 zal 6.000 m³ slib worden verwijderd vanaf de haven in Ieper. In 2024 en 2025 wordt verder opgeschoven richting IJzer. 

Voorafgaand aan de baggerwerken werd een nieuwe analyse uitgevoerd over de aanwezige oorlogsmunitie. De uitvoerders aannemers Braet nv en Ghent Dredging nv hebben ervaring met het baggeren in deze risicovolle omstandigheden.

Laatste nieuws

Top