Green Deal Binnenvaart

De Vlaamse Waterweg nv, Departement MOW, Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port, Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen en Federatie Belgische Binnenvaart slaan de handen in elkaar en zetten samen de schouders onder een Vlaamse Green Deal Binnenvaart voor. De Green Deal binnenvaart is een publiek-private samenwerking tussen diverse stakeholders die betrokken zijn bij het vervoer over water. Dankzij gezamenlijke doelstellingen, realistische acties en concrete engagementen willen de partners dat er tegen 2030 meer vergroening in de binnenvaart gerealiseerd wordt.

UITDAGING

Net als vele andere sectoren, staat de binnenvaartsector voor een grote uitdaging om de duurzaamheidstransitie waar te maken. Zowel op Europees, nationaal als regionaal niveau zijn er recent doelstellingen voor de binnenvaart bepaald. Daartoe behoren doelstellingen om emissies te reduceren, doelstellingen rond duurzame mobiliteit en modal shift. Het einddoel? Een zero-emissie logistieke sector en dus ook een zero-emissie binnenvaart tegen 2050. Om de positie van de binnenvaartsector als duurzame, toekomstbestendige transportmodus te vrijwaren, starten we een Vlaamse Green Deal Binnenvaart met en voor alle stakeholders in de sector.

DE DEAL

Met deze Vlaamse Green Deal Binnenvaart beogen we de vergroening van de Vlaamse binnenvaart* en meer bepaald een emissiereductie die zowel het klimaat (zoals CO2-reductie) als lokale luchtkwaliteit (reductie van emissies zoals stikstof en fijn stof) ten goede komt. In dit traject wordt getracht om bestaande drempels op te heffen en zichtbare verandering te creëren waarbij verschillende mijlpalen opgenomen worden tegen zowel 2026, 2030 als 2050

* Onder de Vlaamse binnenvaart begrijpen we alle in Vlaanderen varende binnenvaart, dit impliceert dat ook niet-Vlaamse binnenvaartondernemers die in Vlaanderen varen mee in de scope vervat zitten.

Deze Green Deal kwam tot stand via een traject in het voorjaar van 2022. Samen met alle types stakeholders van de binnenvaart brachten we de knelpunten en uitdagingen waar we op vlak van vergroening voor staan in kaart. Vervolgens kwamen we tot een ambitietekst en bijhorende (strategische en operationele) doelstellingen. 

INITIATIEFNEMERS

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Vlaamse Waterweg, Port of Antwerp-Bruges, North-Sea Port, Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen en de Federatie Belgische Binnenvaart v.z.w. slaan de handen in elkaar en bereiden samen de Green Deal Binnenvaart voor. 

AMBITIE

Het ultieme doel van deze Green Deal formuleren we als een gedeelde ambitie die in lijn ligt met de Europese doelstellingen rond dit thema en verder verfijnd wordt in een set aan strategische doelstellingen. Alle betrokken partijen onderschrijven dit ultieme doel en willen zich ertoe engageren deze samen te realiseren. Gezien het grensoverschrijdend karakter van binnenvaart oriënteren we ons voor wat betreft de gedeelde ambitie van de Green Deal op de bestaande kaders, de Verklaring van Mannheim van de CCR en Europese Green Deal. In de herziene Verklaring van Mannheim (2018) stelt de CCR een reductie van meer dan 90% van de uitstoot van broeikasgassen voorop tegen 2050 (ten opzichte van 2015) en een reductie van 35% van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2035 (ten opzichte van 2015). In de Europese Green Deal (2019) geeft de Europese Commissie aan te streven naar een vermindering van 90% van de uitstoot van broeikasgassen in de volledige vervoerssector tegen 2050 (ten opzichte van 1990), om klimaatneutraliteit te bereiken. 

De acties worden geclusterd binnen vier thematische werkdomeinen: 

  • Technologische oplossingen voor een groene binnenvaart
  • Financiële oplossingen voor een groene binnenvaart
  • Beleid ter ondersteuning van een groene binnenvaart
  • Implementatie van een groene binnenvaart.

Door het ontwerp van engagementsverklaring te ondertekenen, onderschrijft men dit doel en engageert men zich om het samen te realiseren.

DEELNEMEN?

Ben je betrokken bij de binnenvaartsector en draag je graag bij aan de vergroening van de Vlaamse Binnenvaart? Onderschrijf dan nu het ontwerp engagementsverklaring voor de Green Deal Binnenvaart. We nodigen je uit volgend invulformulier in te dienen [Invulformulier engagementsverklaring] en jouw engagement kenbaar te maken. Voor het lanceringsevent in juni, ontvangt u nog de nodige informatie.

De volledige ambitietekst is weergegeven in volgende conceptnota [Conceptnota]

Bekijk hier het ontwerp van de Green Deal convenant [Engagementsverklaring]​

CONTACTPERSOON

Sofie Marivoet
greendeal@vlaamsewaterweg.be

Laatste nieuws

Top