Onderneming

Natuurlijke personen of ondernemingen die het beroep van ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren wensen uit te oefenen of dat beroep uitoefenen, moeten in het bezit zijn van een ondernemingsnummer.

Ondernemingsnummer

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kent aan elke onderneming en aan elke handelaar een eigen identificatienummer toe. De KBO houdt dus van elke onderneming het nummer en de overeenstemmende identificatiegegevens (naam, adres, handelsnaam, …) bij. Dankzij dit unieke nummer hoeven de ondernemingen in de toekomst niet meer bij verschillende besturen dezelfde administratieve formaliteiten te vervullen. De Kruispuntbank zal instaan voor de uitwisseling van informatie tussen deze besturen.

Vooraleer men zich tot één van de ondernemingsloketten wendt dient men over een vergunning tot toegang tot het beroep te beschikken.

Meer informatie over de ondernemingsloketten vindt u terug op de website van de FOD Economie.

Wetgeving

Links

KBO

Economie & logistiek

Laatste nieuws

Top